Ubezpieczenie krótkoterminowe - Jak kupić polisę?

Krok 1. - Wypełnij wniosek o ubezpieczenie
Krok 2. - Dokonaj płatności poprzez system płatności internetowych(nad prawidłowością i bezpieczeństwem transakcji czuwa serwis Przelewy24).
Krok 3. - Sprawdź pocztę e-mail (na podany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia)

UWAGA! - Polisę OC krótkoterminową można zawrzeć w szczególnych przypadkach. Przechodząc do wniosku ubezpieczenia, oświadczacie Państwo że spełniacie warunki pozwalające zawrzeć polisę.

Informacje o ubezpieczeniu

Koszt ubezpieczenia dla osoby indywidualnej:
- samochody osobowy: od 135 zł
- samochody ciężarowe do 3,5t DMC: od 165zł

Ochrony ubezpieczeniowej udzielają sprawdzone i znane Towarzystwa Ubezpieczeniowe:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ, PZU S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Masz pytania?
Zadzwoń: 507 03 08 60

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie krótkoterminowe?

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe: potocznie nazywane jest również ubezpieczeniem komisowym, gdyż jest kierowane przede wszystkim do podmiotów prowadzących obrót pojazdami, w tym komisy samochodowe, ale mogą je zawrzeć również osoby czy firmy nieprowadzące takiej działalności.
Podstawa prawną tego ubezpieczenia jest Art. 27 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Art. 27.
1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
1) zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2;
2) zarejestrowany czasowo;
3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt. 10 lit. b;
5) pojazdem historycznym.
2. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.
3. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.
4. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolno-bieżnych określonych w art. 2 pkt. 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące.
5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.
6. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt. 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres, co najmniej 30 dni.

Ubezpieczenie online Warta Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA