Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem rolnym?
• Zadzwoń pod 507 030 860
• Złóż wniosek o kontakt Agent do Ciebie oddzwoni!
• Lub przejdź do poniższego kalkulatora obowizkowego OC Rolnego
Kalkulator obowiązkowego ubezpiecznia OC Rolnika

Czy jest prowadzona hodowla pszczół (pasieki) - nie prowadzona w ramach działu specjalnego?

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?
Jeżeli jesteś rolnikiem (osobą fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych), to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa.
Kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.
Kiedy przysługuje odszkodowanie?
Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem:
• śmierci
• uszkodzenia ciała
• rozstroju zdrowia bądź utraty
• zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.
Suma gwarancyjna
Wysokość sum gwarancyjnych jest nie niższa niż sumy określone w „Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Kwoty wyrażone w euro przeliczane są przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, który obowiązywał w dniu wyrządzenia szkody.


Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860
Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA