KALKULATOR UBEZPIECZENIA ROWERZYSTY

NNW (suma ubezpieczenia)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące urazy ciała lub zgon, powstałe w związku z użytkowaniem roweru (np.złamania i inne uszkodzenia ciała).

OC (suma ubezpieczenia)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego za szkody osobowe i szkody w mieniu wyrządzone osobom trzecim w okresie trwania ubezpieczenia, w związku z użytkowaniem roweru. (np.potrącenie kogoś, spowodowanie wypadku).

CASCO ROWERU

ZAKRES PODSTAWOWY (udział własny 100zł)

Przedmiotem ubezpieczenia jest rower, będący w prawnym posiadaniu Ubezpieczonego, w czasie jego użytkowania przez Ubezpieczonego, oraz w czasie przechowywania w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu. Towarzystwo w podstawowym zakresie ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w rowerze, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

ZAKRES ROZSZERZONY (udział własny 20%, nie mniej niż 400zł)

Rozszerzenie o kradzież z miejsc ogólnie dostępnych

Uwaga! - w przypadku roweru o wartości powyżej 2000 PLN wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci naniesienia kodu identyfikującego właściciela roweru, metodą tajnopisu i zarejstrowanie oznaczonego roweru przez uprawniony organ. Potwierdzenie oznakowania wydane przez Policją lub inny uprawniony organ stanowi integralny element ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE BAGAŻU (suma ubezpieczenia)

KOSZT UBEZPIECZENIA
Przed wykupieniem ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Pakiet "Bezpieczny rowerzysta" to ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli i użytkowników rowerów.

Obejmuje ono zarówno rowerzystę, jak i sam rower. W ramach ubezpieczenia oferujemy ubezpieczenie OC, NNW, Casco(rozszerzone o kradzież zwykłą) oraz bagaż.

 • Ubezpieczenie OC Rowerzysty gwarantuje nam naprawienie szkód dokonanych przez rowerzystę osobom trzecim, również tych popełnionych w wyniku czynu zabronionego i rażącego niedbalstwa.
  Dostępne sumy ubezpieczenia: 20 000, 50 000 oraz 100 000 zł.

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje świadczenia:

 • z tytułu urazów ciała doznanych w związku z użytkowaniem roweru

 • z tytułu śmierci Ubezpieczonego

 • z tytułu niemożności skorzystania ze zorganizowanego wypoczynku z powodu nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z użytkowaniem roweru

 • dzienną dietę za pobyt w szpitalu w związku z użytkowaniem roweru

 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 • koszty jednorazowego nabycia protez oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza

Dzieci do lat 10 przewożone w specjalnych fotelikach i przyczepkach objęte są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków bez dodatkowej składki.

Sumy ubezpieczenia dostępne w tym wariancie: 20 000, 30 000 lub 50 000

 • Ubezpieczenie casco roweru proponujemy w dwóch wariantach:

 • podstawowy (obejmujące szkody powstałe w wyniku wypadku bądź kolizji oraz utratę roweru w wyniku rabunku, napadu)

 • rozszerzony (obejmujące również kradzież tzw. zwykłą, z miejsc publicznych). Ochrona w tym przypadku świadczona jest w godzinach 6:00 - 22:00 oraz 22:00 - 6:00 z miejsc przechowywania roweru (np. garaż bądź piwnica). Ubezpieczający na możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do wysokości 15 000 zł.

Przy sumie ubezpieczenia powyżej 2000zł wymagane oznakowanie (bezpłatnie można tego dokonać w placówkach Straży Miejskiej, bądź jednostce Policji).

 • Dodatkowo w ramach ubezpieczenia casco roweru istnieje możliwość ubezpieczenia przyczepki rowerowej oraz bagażu podróżnego (np. fotelik dziecięcy) do wysokości 1000zł

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:
Ubezpieczenie online Warta

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA