Kupiłeś pojazd z polisą komisową?

Pamiętaj. Polisa krótkoterminowa nie przedłuża się automatycznie!
Skontaktuj się z naszym agentem w celu wystawienia polisy na kolejny okres
Zadzwoń: 507 03 08 60
Napisz: biuro@prosteubezpieczenia.pl
lub
wykup ubezpieczenie przez naszą stronę
OBLICZ OC/AC

Opłaciłeś polisę? odbierz bonus przez formularz poniżej
Odbierz bonus
Regulamin promocji "MÓJ NOWY SAMOCHÓD"

Czas trwania:
Od 01.11.2020 do 31.12.2023

Uczestnik promocji:
Użytkownik serwisu ProsteUbezpieczenia, który kupił ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów poprzez stronę internetową lub w trakcie rozmowy z agentem Organizatora promocji.

Nagroda:
Nagroda w konkursie w wysokości 10% opłaconej składki, nie więcej niż 200zł w formie przelewu na wskazane przez uczestnika konto.

Warunki uczestnictwa w promocji:
1. Zadzwoń na numer 507 03 08 60 i zamów rozmowę z Agentem, wyślij mms lub wyślij wiadomość na maila agent@prosteubezpieczenia.pl. Przygotuj prawo jazdy i potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, które otrzymałeś przy nabyciu pojazdu.
2. Wypełnij otrzymane od agenta zgody na kontakt elektroniczny i przetwarzanie danych w celu otrzymywania ofert ubezpieczeniowych.
3. Wybierz ofertę przedstawioną przez naszego agenta i opłać wybraną polisę w ciągu dwóch dni od kontaktu.
4. Uzupełnij formularz Promocji pod adresem: www.prosteubezpieczenia.pl/mojnowypojazd/ .Dołączenie potwierdzenia przelewu prześpieszy wypłatę nagrody.

Dodatkowe informacje:
1. Nagrodę otrzymasz w ciągu 30 dni od daty przesłania informacji opisanych powyżej
2. Z promocji możesz skorzystać co najwyżej raz na dany pojazd
3. Jeśli odstąpisz od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia lub sprzedaż samochód w ciągu 6 miesięcy i wystąpisz o zwrot składki, a przelew już otrzymałeś to wyślij do nas przelew zwrotny na nasze konto (to samo, z którego otrzymałeś przelew)
4. W razie pytań skontaktuj się z nami pod adresem agent@prosteubezpieczenia.pl.

Skorzystanie z promocji jest jednoznaczne z zakceptowaniem przez Uczestnika Promocji wyżej określonych zasad

Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.prosteubezpieczenia.pl

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Proste Ubezpieczenia sp. z o. o. KRS 0000576792 91-006 Łódź ul. Podrzeczna 14a/16. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
W razie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@prosteubezpieczenia.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej prosteubezpieczenia.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: - oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - zawarcia umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarica i wykonywania umowy - wykonania umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy - marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług ubezpieczeniowych - automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda - analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk - wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora - dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń - reasekuracji ryzyk - podstawą prawnę przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) umiejscowionym w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia Standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podane danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane polisowe oraz historię umów ubezpieczenia za wyjątkiem danych o stanie zdrowie.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i oparte będą o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą podejmowane m.in. na podstawie podanych przez Panią/Pana danych dotyczących: - przedmiotu ubezpieczenia, daty urodzenia, roku uzyskania prawa jazdy, liczby szkód w ostatnich 3 latach
Przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA