Kalkulator ubezpieczenia rowerzysty

Wybierz Rodzaj ubezpieczenia Suma ubezpieczenia / gwarancyjna (zł) Udział własny
NNW Rowerzysty: nie dotyczy
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące urazy ciała lub zgon, powstałe w związku z użytkowaniem roweru (np.złamania i inne uszkodzenia ciała).
OC Rowerzysty: nie dotyczy
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego za szkody osobowe i szkody w mieniu wyrządzone osobom trzecim w okresie trwania ubezpieczenia, w związku z użytkowaniem roweru. (np.potrącenie kogoś, spowodowanie wypadku).
CASCO ROWERU
(zakres podstawowy)
Ubezpieczenia dostępne przy wykupieniu NNW i OC rowerzysty 100 zł
Przedmiotem ubezpieczenia jest rower, będący w prawnym posiadaniu Ubezpieczonego, w czasie jego użytkowania przez Ubezpieczonego, oraz w czasie przechowywania w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu. Towarzystwo w podstawowym zakresie ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w rowerze, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
zakres rozszerzony rozszerzenie o kradzież z miejsc ogólnie dostępnych 20%, nie mniej niż 400 zł
Uwaga! - w przypadku roweru o wartości powyżej 2000 PLN wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci naniesienia kodu identyfikującego właściciela roweru, metodą tajnopisu i zarejstrowanie oznaczonego roweru przez uprawniony organ. Potwierdzenie oznakowania wydane przez Policją lub inny uprawniony organ stanowi integralny element ubezpieczenia.
ubezpieczenie bagażu: nie dotyczy
KOSZT UBEZPIECZENIA
Przed wykupieniem ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Pakiet "Bezpieczny rowerzysta" to ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli i użytkowników rowerów.

Obejmuje ono zarówno rowerzystę, jak i sam rower. W ramach ubezpieczenia oferujemy ubezpieczenie OC, NNW, Casco(rozszerzone o kradzież zwykłą) oraz bagaż.

 • Ubezpieczenie OC Rowerzysty gwarantuje nam naprawienie szkód dokonanych przez rowerzystę osobom trzecim, również tych popełnionych w wyniku czynu zabronionego i rażącego niedbalstwa.
  Dostępne sumy ubezpieczenia: 20 000, 50 000 oraz 100 000 zł.

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje świadczenia:

  • z tytułu urazów ciała doznanych w związku z użytkowaniem roweru

  • z tytułu śmierci Ubezpieczonego

  • z tytułu niemożności skorzystania ze zorganizowanego wypoczynku z powodu nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z użytkowaniem roweru

  • dzienną dietę za pobyt w szpitalu w związku z użytkowaniem roweru

  • koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

  • koszty jednorazowego nabycia protez oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza

  Dzieci do lat 10 przewożone w specjalnych fotelikach i przyczepkach objęte są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków bez dodatkowej składki.

  Sumy ubezpieczenia dostępne w tym wariancie: 20 000, 30 000 lub 50 000

 • Ubezpieczenie casco roweru proponujemy w dwóch wariantach:

  • podstawowy (obejmujące szkody powstałe w wyniku wypadku bądź kolizji oraz utratę roweru w wyniku rabunku, napadu)

  • rozszerzony (obejmujące również kradzież tzw. zwykłą, z miejsc publicznych). Ochrona w tym przypadku świadczona jest w godzinach 6:00 - 22:00 oraz 22:00 - 6:00 z miejsc przechowywania roweru (np. garaż bądź piwnica). Ubezpieczający na możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do wysokości 15 000 zł.

  • Przy sumie ubezpieczenia powyżej 2000zł wymagane oznakowanie (bezpłatnie można tego dokonać w placówkach Straży Miejskiej, bądź jednostce Policji).

 • Dodatkowo w ramach ubezpieczenia casco roweru istnieje możliwość ubezpieczenia przyczepki rowerowej oraz bagażu podróżnego (np. fotelik dziecięcy) do wysokości 1000zł

Zgłoszenie o nawiązanie współpracy:

Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama

Logo Towarzystwa ubezpieczeń Generali logo Towarzystwa ubezpieczeń Warta logo Towarzystwa ubezpieczeń PZU S.A. logo Towarzystwa ubezpieczeń Compensa logo Towarzystwa ubezpieczeń Benefia logo Towarzystwa ubezpieczeń Concordia logo Towarzystwa ubezpieczeń Alianz logo Towarzystwa ubezpieczeń Uniqa logo Towarzystwa ubezpieczeń HDI logo Towarzystwa ubezpieczeń Interrisk logo Towarzystwa ubezpieczeń Interpolska logo Towarzystwa ubezpieczeń Gothaer logo Towarzystwa ubezpieczeń MTU logo Towarzystwa ubezpieczeń TUW logo Towarzystwa ubeapieczeń TUZ logo Towarzystwa ubeapieczeń ERGO HESTIA logo Towarzystwa ubeapieczeń MACIF Życie logo Towarzystwa ubeapieczeń POLISA Życie