UBEZPIECZENIE SZKOLNE
- NNW DzieckaUbezpieczenie szkolne Generali, z myślą o NNW - pakiet dziecko

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka, ale nikt nam go nie zagwarantuje. Dlatego pomyśl o ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie „Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla Dziecka?

Ubezpieczenie działa całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, niezależnie od miejsca pobytu:
w kraju, za granicą, w domu, w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych i podczas wakacji.

Dla kogo jest przeznaczone?

Ubezpieczenie obejmuje dzieci od narodzin do 18 roku życia i osoby do 26 roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach towarzystwo Generali zapewnia wsparcie?

 • Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia m.in. za:
  złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.
 • Poważne zachorowanie - wypłata świadczenia w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, m.in.:
  cukrzycy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.
 • Pobyt w szpitalu - wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu:
  • z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni),
  • z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni),
  • wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).
 • Pogryzienie przez zwierzęta - wypłata świadczenia wskutek pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta, w tym także przez kleszcze, jeśli wskutek jednego z tych zdarzeń dziecko przebywało w szpitalu powyżej 2 dni.

Oprócz wypłaty świadczenia Generali zwraca koszty:

 • wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 • odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i uszkodziło stały ząb;
 • zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.

Kalkulator Generali

Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA (Wiener)

Do kogo skierowana jest oferta ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA?

Pakiet OŚWIATA odpowiada na potrzeby ubezpieczeniowe dzieci i młodzieży będącej uczniami szkół, a także studentów - do 26 roku życia.

Jaką ochronę zapewnia Pakiet OŚWIATA?

Pakiet OŚWIATA chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które wydarzyły się w Polsce lub za granicą, w wyniku których doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Ochrona dla dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych oraz dzieci ze szkół sportowych:

 • podczas zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS),
 • podczas uprawiania sportu w pozaszkolnych klubach i organizacjach sportowych,
 • podczas zawodów i zgrupowań sportowych.

Zalety Pakietu OŚWIATA

 • Ochrona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - także podczas wakacji, ferii, świątecznych przerw w nauce, zajęć w szkolnych klubach sportowych i zajęć pozaszkolnych
 • Wysoki limit na odbudowę stomatologiczną zębów - 500 zł na jeden ząb
 • Umowa trwa 12 miesięcy i możesz ją zawrzeć w każdym momencie - również w trakcie trwania roku szkolnego/akademickiego
 • Świadczenie szpitalne wypłacane od 1. dnia w przypadku nieszczęśliwego wypadku, a od 3. dnia w przypadku choroby
 • Wypłata świadczenia edukacyjnego z tytułu niezdolności do nauki (trwającej powyżej 14 dni)
 • Udzielenie wsparcia psychologa i prawnika w przypadku działań przemocowych w sieci
 • Pomoc, gdy doszło do włamania na konto w portalu społecznościowym
 • Zdalna pomoc specjalisty IT, w razie rozpowszechniania nieprawdziwych lub bezprawnie udostępnionych informacji w sieci

Wypłata świadczenia z tytułu:

 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • śmierci rodziców lub opiekunów prawnych na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej,
 • pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady,
 • ugryzienia przez kleszcza, jeśli zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Pakietu OŚWIATA zapewnia zwrot kosztów:

 • zaleconych przez lekarzy środków pomocniczych takich jak:
  gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary i aparaty słuchowe;
 • naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych lub ortodontycznych;
 • zakwaterowania rodzica, kiedy dziecko przebywa w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub w wyniku choroby.

Kalkulator Wiener

Ubezpieczenie Szkolne NNW EDU Plus (InterRisk)

Ubezpieczenie EDU Plus to całodobowa, całoroczna ochrona dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, licealistów, a także studentów (do 26 roku życia).
Ochrona działa na całym świecie (za wyjątkiem opcji dodatkowych), zarówno podczas roku szkolnego, jak również podczas wakacji.
W podstawowym zakresie ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki, choroby i ich następstwa. Gwarantuje wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu czy śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy wypłatę świadczenia za rozpoznanie sepsy lub zatrucie pokarmowe.

Ochronę można rozszerzyć, wybierając spośród 23 opcji dodatkowych, w tym m.in.:
 • Leczenie stomatologiczne – zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do 300 zł / jeden ząb).
 • Pakiet Kleszcz – pokrycie kosztów badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, usunięcia kleszcza oraz wypłata świadczenia 1 000 zł w przypadku rozpoznania boreliozy.
 • Zwrot kosztów wycieczki – wypłata świadczenia za opłaconą wycieczkę szkolną, w której udział uniemożliwił nieszczęśliwy wypadek i jego konsekwencje.
 • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby – dzienne świadczenie pieniężne, które pomoże pokryć dodatkowe koszty związane z pobytem dziecka w szpitalu.
W ofercie online dostępne są gotowe pakiety, co usprawnia i ułatwia proces zakupu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus to szeroki zakres świadczeń – w pakiecie m.in.:

 • Ochrona ubezpieczeniowego każdego dnia, 24 h/dobę, w dowolnym miejscu na świecie,
 • Hejt Stop – wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne, w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci,
 • Assistance EDU Plus (indywidualne korepetycje, pomoc medyczna),
 • Wyczynowe uprawianie sportu (dzieci i studenci do 20 lat),
 • Pakiet Kleszcz,
 • Zwrot kosztów wycieczki,
 • Pobyt w szpitalu w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kalkulator InterRisk

Ubezpieczenie szkolne NNW (Compensa)

Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok - podczas roku szkolnego, a także ferii i wakacji.
Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży: od urodzenia - jeszcze przed rozpoczęciem nauki - do 26 roku życia.
Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży w Compensa to:

 • wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związanych z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ochrona dziecka w szkole i poza nią (również w trakcie zajęć dodatkowych, podczas wycieczek szkolnych, zabawy na podwórku, ferii i na wakacjach),
 • ochrona na całym świecie (śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu),
 • proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji,
 • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci rodzica,
 • świadczenie na wypadek śmierci rodzica w skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • „Dziecko w sieci”, czyli zdalna pomoc specjalisty IT, pomoc psychologiczna i porada prawna,
 • możliwość dokupienia OC w życiu prywatnym dla dzieci powyżej 13 lat.

Kalkulator Compensa

Ubezpieczenie szkolne UNIQA

W ramach ubezpieczenia szkolnego w UNIQA masz możliwość:

 • wyboru jednego z 4 pakietów o różnych sumach ubezpieczenia
 • uzyskania wypłaty świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała Twojego dziecka, za jego pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, jeżeli są skutkiem nieszczęśliwego wypadku, jak również w razie śmierci w wyniku udaru mózgu czy zawału serca
 • skorzystania ze świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała Twojego dziecka w wyniku oparzeń oraz odmrożeń
 • uzyskania ochrony dzieci i młodzieży wyczynowo uprawiających sport (w każdym pakiecie)
 • skorzystania ze świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu niebędącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz zdiagnozowania poważnego zachorowania również w przypadku zakażenia koronawirusem (COVID-19) i ostrego przebiegu choroby wymagającego hospitalizacji; pamiętaj jednak, że nie wypłacimy świadczenia, jeśli choroba zostanie zdiagnozowana przed upływem 30 dni od rozpoczęcia naszej ochrony (tzw. karencja)
 • uzyskania zwrotu kosztów naprawy lub nabycia nowych okularów korekcyjnych Twojego dziecka, jeśli w następstwie tego samego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia ciała, za które przyjmiemy odpowiedzialność, oraz uszkodzenia lub zniszczenia okularów; zwrot kosztów, o których mowa, nastąpi do 10% sumy ubezpieczenia przewidzianej dla świadczenia zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zabezpieczenia swojego dziecka na wypadek ukąszenia przez kleszcza; w zakresie każdej umowy znajdują się następujące świadczenia:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza - do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów - do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii - do kwoty 500 zł

Możesz rozszerzyć zakres ochrony i zapewnić dziecku:

 • Pomoc w przypadku hejtu w Internecie
  Jeżeli Twoje dziecko zostanie w Internecie pomówione, znieważone lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jego życia prywatnego, będziesz miał możliwość skorzystania z pomocy prawnej, mającej na celu ochronę Waszych interesów. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów konsultacji z psychologiem w formie telekonsultacji oraz 10 wizyt stacjonarnych.
 • OC w życiu prywatnym
  Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w życiu codziennym (np. wybicie szyby podczas gry w piłkę itp.), a także podczas odbywanych praktyk (przygotowujących do pracy w zawodzie, studenckich). Ubezpieczenie dostępne dla młodzieży od 13. roku życia.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie szkolne UNIQA?

 • Działa w szkole i poza nią. Ubezpieczenie obejmuje zarówno wypadki w szkole, jak i w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych i wyjazdach w kraju oraz za granicą.
 • Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu niebędący następstwem nieszczęśliwego wypadku. Wypłata jednorazowego świadczenia za pobyt dziecka w szpitalu trwający nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni, nawet jeśli powód jest inny niż następstwo nieszczęśliwego wypadku.
 • Obejmuje zdiagnozowanie poważnego zachorowania. Jeśli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej po raz pierwszy zdiagnozowano u Twojego dziecka poważne zachorowanie, wówczas otrzymasz świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Obowiązuje miesięczna karencja.
 • Wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie ubezpieczenia. Towarzytwo UNIQA wie, że dzieci kochają sport, dlatego chce zapewnić im ochronę niezależnie od wybranego pakietu ubezpieczenia.

Kalkulator UNIQA

Ubezpieczenie NNW Szkolne PZU

Nawet najbardziej troskliwa opieka w żłobku, przedszkolu czy szkole może nie uchronić Twojego Dziecka przed nieszczęśliwym wypadkiem.
Dlatego warto mieć ubezpieczenie, które da dodatkowe wsparcie finansowe potrzebne na leczenie czy rehabilitację Twojego dziecka po wypadku.

Ubezpieczenie szkolne w PZU działa 24 godziny na dobę, w Polsce i za granicą:

 • na terenie szkoły, przedszkola, żłobka i w drodze na zajęcia,
 • podczas szkolnych wycieczek,
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych,
 • podczas uprawiania sportu (także wyczynowego - do ukończenia 16 lat)
 • w życiu prywatnym,
 • w soboty, niedziele i święta,
 • podczas ferii i wakacji.

Korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia NNW Szkolne PZU

 • Pomoc w razie wypadku:
  • zwrot kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku (np. kosztów operacji, rehabilitacji, lekarstw),
  • rehabilitacja, pomoc pielęgnacyjna i psychologiczna.
 • Wysokie świadczenie w razie śmierci:
  • rodzica, w następstwie nieszczęśliwego wypadku - od 50 000 zł do 100 000 zł (w zależności od wariantu),
  • dziecka - od 15 000 zł do 60 000 zł (w zależności od wariantu).
 • Wysokie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego).
 • Brak dodatkowych limitów kosztów rehabilitacji, operacji, odbudowy stomatologicznej zębów stałych czy leczenia (odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia).
 • Zwrot kosztów leczenia będących następstwem ukąszenia przez kleszcza lub ugryzienia przez psa.
 • Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych w nieszczęśliwym wypadku - do 500 zł (tylko wybrany wariant).
 • Organizacja i pokrycie kosztów lekcji prywatnych - jeśli w skutek nieszczęśliwego wypadku, dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni.

Ubezpieczenie PZU NNW Szkolne - warianty i cena?

Ubezpieczenie możesz zawrzeć w jednym z 3 wariantów różniących się zakresem ochrony.
Cena ubezpieczenia dla ucznia od 46,53 zł/rok (od 43,38 zł dla przedszkolaka lub studenta). Cena ubezpieczenia różni się w zależności od wybranego wariantu.
Polisa zawierana jest na 1 rok.

Jesteś zainteresowany Ubezpieczeniem Szkolnym w PZU?

Zadzwoń!
507 030 860

Doradzimy, wystawimy polisę i wyślemy na Twój adres e-mail.
Polisę możesz odebrać również osobiście w jednym z naszych biur.


Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA