OC zawodowe przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Oblicz składkę

Towarzystwo Ubezpieczeń Gothaer
Koszt ubezpieczenia: Przy zakupie online 480 zł
Ilość samochodów:

Suma ubezpieczenia: EUR

Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860

OC przewoźnika krajowego / międzynarodowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu posiadania minimalnej zdolności finansowej przy ubieganiu się o wydanie licencji/zezwolenia lub dodatkowego wypisu z licencji zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym dedykowane jest przedsiębiorcom wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy. Przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, jaką ponosi on na podstawie przepisów prawa polskiego (Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych) oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego może zostać rozszerzone o ubezpieczenie kabotażu na terenie Niemiec oraz pozostałych państw Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860

Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczenie CARGO jest przeznaczonedla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności wysyłają lub sprowadzają róznego rodzaju ładunki (surowce, towary, półprodukty, wyroby gotowe) będące przedmiotem wymiany handlowej.

Czym może być przewożone ubezpieczone mienie?

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie:

  • drogowym,
  • kolejowym,
  • wodnym śródlądowym,
  • morskim,
  • lotniczym,
  • kombinowanym czyli zawierającym powyższe elementy, wykonywanym przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub wykonywanym przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (transport własny).

Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860

OC spedytora

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do firm spedycyjnych lub logistycznych wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną swoich zleceniodawców, którzy powierzyli mienie spedytorowi m.in. w celu organizacji wysyłki i odbioru mienia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Wszelkie informacje o ofercie ubezpieczenia dostępne pod numerem 507 030 860

Link partnerski Proama OC Link partnerski Generali OC Link partnerski Allianz

Reklama