Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie Polski

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców - zapewni Ci ochronę w przypadku
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Insurance of medical expenses for foreigners in Poland

Insurance of costs of treatment of foreigners - will provide you with protection in the event of sudden illness or accident during your stay on the territory of Poland.
The policy covers documented costs arising from sudden illness or accident.

Медицинское страхование для иностранцев в Польше

Страхование расходов на лечение иностранцев - обеспечит вам защиту в случае внезапного заболевания или несчастного случая во время вашего пребывания на территории Республики Польша. Полис покрывает документированные расходы, возникающие в результате внезапной болезни или несчастного случая.

Витрати на лікування іноземців у Польщі

Страхування медичних витрат для іноземців - це забезпечить вам захист у разі раптової хвороби чи нещасного випадку під час перебування на території Республіки Польща. Поліс покриває документально підтверджені витрати, що виникають внаслідок раптової хвороби або нещасного випадку.

BADANIE POTRZEB KLIENTA RESEARCH - WHAT THE CUSTOMER NEEDS Исследование потребностей клиента Клієнт потребує досліджень

1. Czy Ubezpieczony jest cudzoziemcem przebywającym na terytorium RP bez karty stałego pobytu?
1. Is the Insured a foreigner staying on the territory of the Republic of Poland without a permanent residence card?
1. Является ли Застрахованный иностранцем, пребывающим на территории Республики Польша без постоянного вида на жительство(ПМЖ)?
1. Чи Страховик є іноземцем, який перебуває на території Республіки Польща без посвідчення постійного проживання?


2. Czy Ubezpieczony jest Polakiem/Polką, który/która na stałe mieszka poza granicami RP?
2. Is the Insured a Polish who lives permanently outside the Republic of Poland?
2. Является ли Застрахованный поляком/полькой, который/которая постоянно проживает за пределами РП?
2. Чи застрахований поляк, який постійно проживає за межами Республіки Польща?


3. Czy Ubezpieczony chce zapewnić sobie ochronę w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas pobytu na terytorium RP?
3. Whether the insurance must be met in connection with a sudden illness or accident while staying in the territory of Poland?
3. Желает ли Застрахованный обеспечить себе защиту в связи с внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим во время пребывания на территории РП?
3. Чи хоче Страхувальник забезпечити захист у зв'язку з раптовою хворобою чи нещасним випадком під час перебування на території Республіки Польща?
Koszty Leczenia (KL - podstawowe ubezpieczenie Kosztów Leczenia)
Medical Expenses (KL - basic medical expenses insurance)
Медицинские расходы (KL - страхование основных медицинских расходов)
Медичні витрати (KL - страхування основних медичних витрат)


4. Czy Ubezpieczony chce ubezpieczyć siebie od następstw nieszczęśliwych wypadków?
4. Does the Insured want to insure against the next accident?
4. Желает ли Застрахованный застраховаться от последствий несчастных случаев?
4. Чи хоче Страхувальник страхувати себе від наслідків аварій?
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Accident Consequences (NNW -accident insurance)
Следующая авария (NNW - страхование от несчастных случаев)
Наслідки від нещасних випадків (NNW - страхування від нещасних випадків)


5. Czy podczas pobytu na terytorium RP Ubezpieczony będzie wykonywał pracę o zwiększonym stopniu ryzyka? Czy Ubezpieczony chce zapewnić sobie ochronę w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas wykonywania pracy o zwiększonym stopniu ryzyka na tetytorium RP?
5. During the stay on the territory of the Republic of Poland, will the Insured perform work at an increased risk? Does the Insured want to secure protection in connection with a sudden illness or accident while performing work with an increased degree of risk on the territory of the Republic of Poland?
5. Будет ли Застрахованный во время пребывания на территории РП выполнять работу, характеризующуюся повышенной степенью риска? Желает ли Застрахованный обеспечить себе защиту в связи с внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим во время выполнения работы, характеризующейся повышенной степенью риска на территории РП?
5. Чи під час перебування на території Республіки Польща Страхувальник виконуватиме роботу з підвищеним ризиком? Чи хоче Страхувальник забезпечити захист у зв'язку з раптовою хворобою чи нещасним випадком під час виконання робіт з підвищеним ступенем ризику на території Республіки Польща?


6. Czy Ubezpieczony chce, aby Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pokrył koszt odszkodowań i innych świadczeń należnych w związku ze szkodami wyrządzonymi innym osobom przez Ubezpieczonego lub osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach czynności życia prywatnego?
6. Does the Insured want Wiener TU S.A. The Vienna Insurance Group has paid the costs of damages and other liabilities due in respect of damages caused by other insured persons or persons for whom liability insurance within the scope of private life?
6. Желает ли Застрахованный, чтобы Wienner TU S.A. Vienna Insurance Group осуществила компенсацию за ущерб и другие выплаты, причитающиеся в связи с причинением ущерба другим лицам Застражованным или лицам Застражованным или лицами, за которых Застрахованный несет ответственность в сфере частной жизни?
6. Чи хоче Страхувальник Wiener TU S.A. Віденська страхова група покрила витрати на компенсацію та інші виплати, пов'язані з шкодою, заподіяною іншим особам Страхувальником, або особам, за які Страхувальник несе відповідальність у приватному житті?
Odpowiedzialność Cywilna (OC - ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej)
Civil Liability (civil liability insurance)
Гражданская ответственность (страхование гражданской ответственности)
Цивільна відповідальність (страхування цивільної відповідальності)


7. Czy Ubezpieczony chce zapewnić sobie ochronę na wypadek zdarzeń zaistniałych w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych?
7. Does the insured want to secure insurance against events occurring in connection with amateur winter and recreational sports?
7. Желает ли Застрахованный обезпечить себе защиту на случай происшествий, возникших в связи с люблительскими занятиями и водными видами спорта?
7. Чи хоче Страхувальник забезпечити захист у разі подій, що трапляються у зв'язку з любительськими зимовими та водними видами спорту?-


DANE OSOBOWE PERSONAL DETAILS Личные данные особисті дані

DATA URODZENIA DATE OF BIRTH Дата рождения Дата народження

ADRES RESIDENCE ADDRESS АДРЕС Домашня адреса
DANE KONTAKTOWE CONTACT DETAILS Контактные данные Контактні дані

OKRES UBEZPIECZENIA PERIOD OF INSURANCE Период страхования: Період страхування:

ZGODY AGREEMENTS Согласие ЗГОДА


OŚWIADCZENIE AGREEMENTS Согласие ЗГОДА


Kupiłeś pojazd
z polisą
ProsteUbezpieczenia?
ZGŁOŚ NABYCIE POJAZDU
Kup ubezpieczenie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego:

Ubezpieczenie turystyczne online UNIQA
Ubezpieczenie rezygnacji z podróży online UNIQA

Reklama

ubezpieczenia AXA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia WARTA ubezpieczenia Benefia ubezpieczenia InterRisk ubezpieczenia MTU24 ubezpieczenia GOTHAER ubezpieczenia TUW TUZ ubezpieczenia PROAMA